Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thứ tư, 08/02/2023 Đã xem: 98

Trong thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhìn chung, hầu hết các đám cưới, đám tang và lễ hội được nhân dân tổ chức theo hướng gọn nhẹ, giảm các chi phí không cần thiết; những hủ tục lạc hậu, rườm rà từng bước được loại bỏ; Người dân đã hình thành được ý thức thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm…. đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Qua kết quả thống kê, trong năm 2022, trên địa bàn thành phố có 732/734 đám cưới, 637/644 đám tang được các gia đình thực hiện theo nếp sống văn minh ( trong đó: 418 đám tang được thực hiện hỏa táng, điện táng). Đây cũng là một trong những tiêu chí góp phần nâng tỷ lệ các gia đình trên địa bàn thành phố đạt tiêu chuẩn “ gia đình văn hóa năm 2022” lên 97,1% ( bằng 34.691 gia đình).

Để tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, UBND Thành phố Ninh Bình đã ban hành văn bản số 201 ngày 6/2/2023 trong đó yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND 14 phường xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quy định của Chính phủ, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, công văn của Tỉnh ủy, Quyết định của UBND Tỉnh, Quy chế quản lý đô thị của thành phố Ninh Bình về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thực hiện trách nhiệm nêu gương ( đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp) trong việc gương mẫu chấp hành các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; xây dựng các mô hình tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội văn minh, tiến bộ ( khuyến khích đám tang thực hiện hình thức hỏa táng); Thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định…/.

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737040

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 1

Hôm qua: 26