Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Phụ lục I BỘ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”

Thứ hai, 19/02/2024 Đã xem: 21

Phụ lục I

BỘ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG VÀ

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”

(Kèm theo Quyết định số:       /2024/QĐ-UBND

ngày     tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

 

Tên tiêu chuẩn

Nội dung tiêu chuẩn

Điểm

I. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

(35 điểm)

1. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

15

1.1.Các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật. Không có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật.

3

1.2. Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, quy định của địa phương và quy ước, hương ước cộng đồng dân cư.

3

1.3. Các thành viên trong gia đình không mắc các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia bài trừ tệ nạn xã hội.

3

1.4. Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Không để xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm.

3

1.5. Hộ gia đình, cá nhân chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Không vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường.

3

2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định.

7

2.1. Gia đình và thành viên gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình.

4

2.2. Gia đình và thành viên gia đình tích cực tuyên truyền vận động gia đình, họ hàng, cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

3

3. Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy

8

3.1. Gia đình đăng ký tham gia xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” tại nơi cư trú.

3

3.2. Gia đình tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm.

2

3.3. Hộ gia đình phải đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

3

4. Đảm bảo các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về môi trường.

5

4.1. Hộ gia đình tuân thủ quy định về tiếng ồn tại quy chuẩn Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn.

2

4.2. Không sử dụng ca, hát, nhạc trong việc cưới, việc tang từ 22 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau

3

II. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương

(35 điểm)

1. Các thành viên gia đình tích cực tham gia bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương.

3

2. Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học, khuyến tài và xây dựng gia đình học tập

5

2.1.Tích cực tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động ủng hộ an sinh xã hội ở địa phương.

3

2.2. Tích cực tham gia các phong trào khác như: Khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập; Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”…

2

3. Tham gia đầy đủ các sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú.

8

3.1. Các thành viên gia đình tích cực tham gia các hoạt động do các đoàn thể tổ chức, tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do khu dân cư tổ chức.

5

3.2. Xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong khu dân cư, không có hành vi gây mất đoàn kết trong cộng đồng.

3

4. Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức

10

4.1. Gia đình và thành viên gia đình đồng thuận hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội phát động như: xóa đói giảm nghèo; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

5

4.2. Gia đình và thành viên gia đình tham gia lao động hoặc đóng góp vật chất xây dựng, giữ gìn các công trình công cộng, bảo vệ cảnh quan môi trường và có những việc làm thiết thực ủng hộ phong trào phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

3

4.3. Các thành viên gia đình thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sinh hoạt cộng đồng khác ở địa phương

2

5. Kinh tế gia đình ổn định và phát triển; thành viên gia đình trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng

7

5.1. Kinh tế gia đình ổn định và phát triển.

4

5.2. Thành viên gia đình trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng.

3

6. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường

2

III. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng

(30 điểm)

1. Hàng năm, hộ gia đình đăng ký và thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

5

2. Các thành viên gia đình có lối sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

5

3. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống.

5

4. Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình.

3

5. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới.

3

6. Hgia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh.

4

7. Đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn

5

Tổng điểm

100

 

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736932

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 21

Hôm qua: 21