Thứ tư, 24/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

NGHỊ QUYẾT Về quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Thứ tư, 25/08/2021 Đã xem: 436

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

 


Số:  11 /NQ-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Bích Đào, ngày 19 tháng 8 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

 

 

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường Bích Đào tại Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 11/8/2021 về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước phường Bích Đào 6 tháng đầu năm 2021, như sau:

1. Thu bổ sung ngân sách:                                                    1.482.149.000 đồng

Trong đó: 

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2020 sang năm 2021:     494.149.000 đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố:                  988.000.000 đồng

2. Chi bổ sung ngân sách năm 2021:                                   1.482.149.000 đồng

Trong đó:

- Chi thường xuyên:                                                     1.369.149.000 đồng

- Chi đầu tư xây dựng:                                                      113.000.000 đồng

 (Số liệu chi tiết có các biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thường trực Hội đồng nhân dân phường, các Ban Hội đồng nhân dân phường, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường, Uỷ ban nhân dân phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đựơc Hội đồng nhân dân phường Bích Đào khoá VI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 19/8/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy Ninh Bình;

-  Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

- Uỷ ban nhân dân thành phố;

- Thường trực Đảng uỷ phường;

- Uỷ ban nhân dân phường;

- Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân phường;

- Các ngành, đoàn thể phường;

- Các Tổ dân phố;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thảo

(Đã ký)

 

 

 

 

 


Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737103

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 4

Hôm qua: 36