Thứ tư, 24/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

KẾ HOẠCH Về việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Bích Đào năm 2021

Thứ tư, 14/07/2021 Đã xem: 630

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

Số:  13/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bích Đào, ngày  31 tháng  3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Bích Đào năm 2021

 


Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch 115/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND thành phố Ninh Bình về việc triển khai thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 và chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố Ninh Bình giai đoạn 2019-2020.

UBND phường Bích Đào xây dựng kế hoạch về việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU          

- Áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường nhằm xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát quá trình công việc trong nội bộ, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công tại phường.

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được thực hiện theo quy trình xử lý công việc đảm bảo hợp lý, khoa học, phù hợp với hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO (gọi tắt HTQLCL).

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy trình giải quyết công việc theo các văn bản quy định và hướng dẫn của ngành chuyên môn, phù hợp với tình hình thực tế.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động duy trì và cải tiến, mở rộng HTQLCL, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao nhận thức và kỹ năng đánh giá, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của công chức; xây dựng đội ngũ CBCC từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 

STT

 

Nội dung công việc

 

Cơ quan chủ trì

 

Cơ quan phối hợp

 

 

Kết quả

 

Thời gian thực hiện

 

 

1

 

 

Xây dựng mục tiêu chất lượng của UBND phường năm 2021

 

Văn phòng HĐND-UBND phường

Các ngành đoàn thể, công chức chuyên môn

 

Quyết định

 

Tháng 01/2021

 

 

2

 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của UBND phường năm 2021

Văn phòng HĐND-UBND phường

Các ngành đoàn thể, công chức chuyên môn

 

 

Kế hoạch

 

Tháng 01/2021

 

 

3

 

Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy trình ISO để phù hợp với văn bản QPPL và các quy định khác

Công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL

 

Văn phòng HĐND-UBND phường,

Quy trình có sửa đổi, bổ sung hoặc quy trình mới

 

 

Thường xuyên

 

 

4

 

 

Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ năm 2021

 

Văn phòng HĐND-UBND phường,

Công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL

 

Quyết định, báo cáo kết quả

 

 

Tháng 11/2021

 

 

5

 

 

Kiểm tra hành động khắc phục sau đánh giá (nếu có)

Công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL

 

 

Đoàn đánh giá nội bộ năm 2021

- Báo cáo khắc phục

- Các tài liệu có liên quan

 

 

Tháng 11/2021

 

 

 

6

 

 

 

Tổ chức họp xem xét lãnh đạo

- Lãnh đạo UBND;

- BCĐ ISO;

- Các thành viên BCĐ ISO

Công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL

 

 

Thông báo kết luận

 

 

 

Quý IV

 

 

7

 

Tuân thủ thực hiện các quy trình đã được phê duyệt

Công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL

Văn phòng HĐND-UBND phường

 

 

Thường xuyên

 

 

 

8

 

Báo cáo kết quả thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND phường theo định kỳ

 

Văn phòng HĐND-UBND phường

Công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL

 

 

 

Báo cáo

 

 

 

Theo quy định

 

 

 

9

 

 

Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo ISO phường

 

Văn phòng HĐND-UBND phường

Công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL

 

 

Quyết định kiện toàn

 

Thường xuyên khi có sự thay đổi về nhân sự

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và đề xuất của Ban chỉ đạo ISO 9001:2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND phường

- Bố trí kinh phí thực hiện các nội dung:

+ Tổ chức rà soát, viết và biên soạn hệ thống tài liệu của phường, hướng dẫn xây dựng các quy trình nghiệp vụ nội bộ.

+ Tổ chức đánh giá nội bộ cấp phường.

+ Tổ chức duy trì hệ thống quản lý chất lượng của phường.

+ Tổ chức công bố Hệ thống quản lý chất lượng của phường phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Phân công trách nhiệm cho các thành viên BCĐ, cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối triển khai, thực hiện và duy trì kiểm soát hệ thống tại phường.

- Thực hiện theo đúng lộ trình được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và định kỳ báo cáo về Ban chỉ đạo của thành phố về tiến độ và chất lượng công việc.

2. Văn phòng HĐND-UBND phường

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai, đôn đốc kiểm soát việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với công chức Tài chính - Kế toán phường lập dự trù kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO tại phường.

- Tổ chức rà soát quy trình giải quyết TTHC cấp phường và TTHC dùng chung theo đúng yêu cầu của hệ thống ISO.

- Triển khai, thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thiện và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại phường.

- Tham mưu cho BCĐ ISO phường hoàn thiện hồ sơ báo cáo về Ban chỉ đạo ISO thành phố.

2. Công chức Tài chính - Kế toán phường

Căn cứ vào Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ tài chính và các văn bản quy định hiện hành, tham mưu, bố trí kinh phí và hướng dẫn việc thanh quyết toán tại phường.

3. Công chức VHTT-TTTT phường

Tham mưu cho Ban chỉ đạo ISO của phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của phường về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

4. Cán bộ, công chức có liên quan

Thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch và các yêu cầu theo quy định của hệ thống đảm bảo duy trì, cải tiến và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Bích Đào. Yêu cầu các ngành đoàn thể, cán bộ công chức căn cứ chức trách nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu của kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Thường trực Đảng ủy, (để BC)

- Thường trực HĐND phường; (để BC);     

- Lãnh đạo UBND phường;

- Cán bộ, công chức thuộc UBND phường (để TH);

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Điền

(Đã ký)

 


Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737102

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 3

Hôm qua: 36