Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022

Thứ ba, 18/01/2022 Đã xem: 332

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

 


Số: 03/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

           Bích Đào, ngày 14 tháng 1 năm 2022     

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm

trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022

 

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 911/KH-BCĐLNATTP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố Ninh Bình về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022 trên địa bàn Thành phố Ninh Bình. UBND phường Bích Đào xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân năm 2022 trên địa bàn phường cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn phường.

- Tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP, huy động tối đa các biện pháp truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn đến mọi tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết Nguyên đán và Lễ hội có yếu tố nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao.

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Phạm vi: Trên toàn địa bàn phường Bích Đào.

2. Thời gian: Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 12/3/2022.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

  1. Hoạt động truyền thông

- Triển khai kế hoạch công tác đảm bảo ATTP tết Nguyên đán Nhân Dần và Lễ hội Xuân 2022.

- Huy động các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố tham gia truyền thông về bảo đảm ATTP cho người làm công tác quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật, làm tốt công tác quản lý ATTP tại nơi diễn ra Lễ hội; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP, đồng thời phổ biến đến cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng. Phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trước, trong và sau tết, cũng như mùa Lễ hội Xuân 2022.

- Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về ATTP; làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thành viên BCĐ, vai trò của tổ trưởng tổ dân phố, của người quản lý, của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng AATP theo quy định hiện hành; tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc rượu, nấm độc…; các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội.

2. Hoạt động kiểm tra

2.1. Hoạt động kiểm tra liên ngành: Kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành cấp phường, sau khi có quyết định kiện toàn, đoàn kiểm tra liên ngành chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra trên toàn địa bàn phường theo phân cấp quản lý.

2.2. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành: Đoàn kiểm tra chuyên ngành do Trạm Y tế phường chủ trì, tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đã được phân cấp bao gồm các lĩnh vực Y tế, Nông nghiệp, Công thương.

IV. NGUỒN LỰC

- Kinh phí hoạt động thường xuyên của địa phương.

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

1. Trạm Y tế phường

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tới các tổ dân phố trên địa bàn phường.

- Phối hợp với các ngành, cán bộ công chức có liên quan tiến hành kiểm tra theo đúng kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo về UBND phường và UBND Thành phố theo quy định.

- Phối hợp với đoàn kiểm tra của Thành phố khi thực hiện việc kiểm tra các cơ sở trên địa bàn phường.

2. Công An phường: Cử cán bộ bố trí thời gian tham gia cùng đoàn kiểm tra theo quy định.

3. Công chức Văn hóa xã hội (VHTT)

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh phường tăng thời lượng thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các quy định của Pháp luật về VSATTP, biên tập các tin bài đăng tải trên Trang Thông tin điện tử phường theo quy định.

- Trực tiếp theo dõi, giám sát các cuộc kiểm tra VSATTP và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành.

4. Ban Chỉ đạo Liên ngành phường

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành triển khai tới các thành viên Ban Chỉ đạo, triển khai xuống các tổ dân phố, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường.

- Xây dựng lịch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo quy định. Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo lãnh đạo UBND phường và thành phố theo thời gian quy định.

5. Đề nghị UB MTTQ, các đoàn thể Chính trị - xã hội phường: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các quy định của Pháp luật về VSATTP tới các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị sinh hoạt hàng tháng, hàng quý, phối hợp tham gia cùng đoàn kiểm tra theo quy định.

6. Các Tổ dân phố: Rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn đường phố, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn phố, phối hợp tham gia cùng đoàn kiểm tra phường khi có yêu cầu.

VI. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

  1. Xây dựng kế hoạch

- Kế hoạch chỉ đạo của UBND phường: Song trước ngày 14/1/2022.

- Kế hoạch kiểm tra liên ngành của BCĐ: Song trước ngày 15/1/2022.

2. Triển khai truyền thông: Từ ngày 15/1/2022 đến ngày 12/3/2022.

3. Triển khai kiểm tra: Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về VSAATP phường chủ động xây dựng lịch kiểm tra trước, trong và sau dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Thời điểm kiểm tra bắt đầu từ ngày 16/1/2022 đến ngày 23/3/2022.

4. Báo cáo kết quả: Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo về UBND phường, Phòng Y tế thành phố Ninh Bình, Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình song trước ngày 12/3/2022.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. UBND phường yêu cầu các ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo lãnh đạo UBND phường để kịp thời chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;

- Phòng Y tế TP;

- Trung tâm Y tế TP;

- TT Đảng ủy – TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Các ngành, đoàn thể có liên quan;

- Các Tổ dân phố;

- Lưu: VT, Trạm y tế, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737041

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 2

Hôm qua: 26