Thứ tư, 24/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II, năm 2022

Thứ sáu, 22/04/2022 Đã xem: 471

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

Số:       /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Bích Đào, ngày 18 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, TDTT

chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II, năm 2022

                                                                                                        

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND Thành phố Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II năm 2022. Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2022); 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng thành phố Ninh Bình (30/6/1954 - 30/6/2022). UBND phường Bích Đào xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT) với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động thiết thực, an toàn, hiệu quả, trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế, tránh phô trương hình thức, tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của Tỉnh, thành phố và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận...của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền bảo đảm phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan

a) Nội dung tuyên truyền

* Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022)

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân năm 1975 nói riêng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống anh dũng, mưu trí, sáng tạo, tinh thần quả cảm, bất chấp mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; tôn vinh và tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân cũng như sự giúp đỡ quý báu của các nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 47 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới. 

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

* Kỷ niệm 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022)

- Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta và đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 - Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của nhân dân ta; tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, của các tầng lớp nhân dân cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và đất nước nói chung ngày càng tươi đẹp và phồn thịnh.

* Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

 - Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời tích cực đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; sự tích cực của các cấp, các ngành trong triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“. Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt“.

 - Cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương người tốt, việc tốt trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

* Kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng thành phố Ninh Bình (30/6/1954 - 30/6/2022)

- Tổ chức tuyên truyền rõ bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ngày giải phóng thành phố Ninh Bình.

- Tuyên truyền những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được trong những năm qua, nhất là từ khi thành lập thành phố; thông tin tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ và những kết quả đạt được trong xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố.

b) Hình thức thể hiện

- Kẻ vẽ panô, khẩu hiệu, chăng treo băng zôn, vi nhét, cờ các loại; tu sửa, bổ sung khung hoa văn trang trí, dây đèn màu, dàn không gian, cột đèn trang trí trên các trục đường chính.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị căng treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ các loại tại trụ sở nơi làm việc.

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh; Trang Thông tin điện tử phường; thông qua các hội nghị của các ngành, đoàn thể.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, điện trang trí trước cửa các hộ gia đình.

2. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

- Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ VHVN, TDTT trên địa bàn.

- Tham gia thi đấu các môn TDTT trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố Ninh Bình lần thứ VII, năm 2022.

- Tham gia giao lưu các câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn thành phố.

3. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan

+ Đợt 1 Từ 25/4/2022 đến 08/5/2022: Căng treo băng zôn nội dung tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4; 136 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5.

+ Đợt 2 Từ 16/5/2022 đến 20/5/2022): Căng treo bổ sung băng zôn, nội dung tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5.

+ Đợt 3 (Từ 26/6/2022 đến 01/7/2022): Căng treo bổ sung băng zôn, nội dung tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng thành phố Ninh Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn: Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổng vệ sinh cơ quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Bác, căng treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn, đèn trang trí, đèn chiếu sáng tại trụ sở làm việc theo thời gian quy định.

2. Công chức Văn hóa xã hội (VHTT)

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền VHVN - TDTT trên địa bàn phường theo kế hoạch chỉ đạo của UBND thành phố. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các tổ dân phố, các cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền VHVN-TDTT theo kế hoạch.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan: Tu sửa pa nô, khẩu hiệu, băng zôn, kẻ khẩu hiệu trên các tuyến đường chính của phường.

- Trang trí pa nô, khẩu hiệu khu vực trung tâm hành chính của phường.

- Thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố lần thứ VII.

3. Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử phường: Tổ chức tiếp phát sóng theo quy định. Nâng cao chất lượng nội dung các tin bài, đảm bảo thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên mục, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa các ngày lễ lớn trong quý II năm 2022.

4. Công an phường: Xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp với cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo rao vặt trái quy định.

5. Trạm y tế phường: Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo kế hoạch, tổ chức kiểm tra các hộ gia đình kinh doanh thực phẩm và thức ăn đường phố đã được phân cấp.

6. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội: Phối hợp với các tổ dân phố tổ chức vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt công tác căng treo cờ băng rôn khẩu hiệu và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao đạt kết quả. Tổ chức lực lượng ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái quy định tại các tuyến đường tự quản và trong khu dân cư.

7. Các tổ dân phố

 Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố báo cáo cấp ủy chi bộ, phối hợp chặt chẽ với ông (bà) trưởng ban công tác mặt trận, các thành viên trong ban công tác mặt trận thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền VHVN-TDTT tại tổ dân phố, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

+ Căng treo băng zôn khẩu hiệu tại khu dân cư đảm bảo hiệu quả cho việc tuyên truyền dài ngày:  Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn cờ hồng, kẻ vẽ khẩu hiệu tuyên truyền trang trí tại trụ sở phố và trên các trục đường chính, các ngõ của phố.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, công tác an toàn giao thông trật tự đô thị theo đúng quy định.

+ Tổ chức ra quân tháo dỡ quảng cáo rao vặt trái phép làm sạch địa bàn, tuyên truyền vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc đạt 100%, theo thời gian quy định.

+ Các tổ dân phố có các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng: Chùa, Đền... tăng cường làm tốt công tác kiểm tra giám sát và tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, không để xảy ra các hiện tượng mê tín dị đoan. Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, tăng cường tuần tra không để xảy ra trộm cắp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, VHVN - TDTT quý II năm 2022. UBND phường yêu cầu các các cơ quan, đơn vị thuộc phường, các tổ dân phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng yêu cầu và thời gian theo quy định./.

 

  Nơi nhận:

- UBND TP Ninh Bình;

- Thường trực Đảng ủy phường;

- Thường trực HĐND phường

- Lãnh đạo UBND phường;

- Các ngành, đoàn thể phường;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường;

- Các Tổ dân phố;

- Lưu: VT, VHTT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

(Kèm theo Kế hoạch số:        -/KH-UBND, ngày      tháng 4 năm 2022

của UBND phường)

 


1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) !

2. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình !

3. Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt !

4. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022) !

5.Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)!

6. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thành phố Ninh Bình (30/6/1954 - 30/6/2022) !

7. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

8. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dan giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

9. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

11. Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

 

-----------------

 

 

 

 

 

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737103

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 4

Hôm qua: 36