Thứ tư, 24/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)

Thứ sáu, 13/08/2021 Đã xem: 1134

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

 


Số: 28/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

Bích Đào, ngày 10 tháng 8 năm 2021     

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh

Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)

 

 


Thực hiện Kế hoạch số: 108/KH-UBND ngày 08/8/2021 của UBND thành phố Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021). UBND phường Bích Đào xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần cổ vũ đảng viên, cán bộ và nhân dân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2021, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thời gian tuyên tuyền, cổ động trực quan

- Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 3/9/2021

2. Công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong suốt 76 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

- Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Hình thức thể hiện

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị căng treo băngzôn, khẩu hiệu, cờ các loại tại trụ sở làm việc.

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử phường, tuyên truyền lồng ghép thông qua các hội nghị của các ngành, đoàn thể từ phường xuống phố.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng điện trang trí trước cửa các hộ dân.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)!

- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm!

- Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Đảng bộ phường Bích Đào quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa xã hội (VHTT)

- Chủ trì tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo kế hoạch.

- Biên tập các nội dung về ý nghĩa lịch sử 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các hoạt động về xây dựng nếp sống VMĐT, ATGT, VSMT, TTĐT kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

- Phối hợp với công an phường tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm nhăn chặn các tệ nạn xã hội, phòng chống văn hóa phẩm độc hại lưu hành và sử dụng trong dịp tổ chức các ngày kỷ niệm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao.

2. Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử phường

- Xây dựng chuyên mục, viết tin, bài tuyên truyền nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc trên cơ sở khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

- Tăng cường thời lượng tiếp phát sóng Đài Truyền thanh thành phố, đưa tin các hoạt động kỷ niệm. Cập nhật tin bài tuyên truyền, các văn bản chỉ đạo của cấp trên lên Trang Thông tin điện tử phường.

3. Công chức Địa chính - Tài nguyên môi trường, Xây dựng TTĐT

- Xây dựng kế hoạch ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn, tập trung vào những điểm còn tồn tại về VSMT, tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm về vệ sinh môi trường.

- Xây dựng lịch ra quân làm TTĐT, quan tâm đến các tuyến đường văn minh đô thị, tăng cường công tác kiểm tra trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm các hộ buôn bán, kinh doanh cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán hàng.

4. Công an phường

 Xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, xây dựng lịch tuần tra khép kín địa bàn. Chủ động phối hợp với cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, đảm bảo cho hoạt động kỷ niệm.

5. Trạm y tế phường

Thực hiện tốt công tác rà soát tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng, nắm chắc các đối tượng thuộc diện cách ly, các đối tượng đi từ vùng dịch trở về địa phương, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 cho các hoạt động kỷ niệm.

6. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể Chính trị xã hội

 Tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên ý nghĩa lịch sử 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tổ chức các hoạt động hưởng ứng như ra quân làm VSMT, ATGT, TTĐT, xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân treo cờ Tổ quốc theo kế hoạch.

7. Các tổ dân phố

- Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại tổ dân phố và các nhà văn hóa phố, vận động nhân dân tổ chức treo cờ Tổ quốc đạt tỷ lệ cao nhất.

- Ra quân làm VSMT, TTĐT tại các khu dân cư, huy động nhân dân ra quân xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái phép in dán trên cột điện, tường rào…

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về UBND phường để kịp thời chỉ đạo./.

 

Nơi nhân:

- UBND thành phố Ninh Bình;

- Phòng VHTT thành phố Ninh Bình;

- TT Đảng ủy phường;

- TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Các ngành, đoàn thể phường;

- Các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc phường;

- Các tổ dân phố trên địa bàn;

- Lưu : VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Văn Hưng

(Đã ký)


Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737103

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 4

Hôm qua: 36