Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

KẾ HOẠCH Chuyển đổi số phường Bích Đào năm 2022

Thứ sáu, 18/03/2022 Đã xem: 445

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 09/KH-UBND

 

Bích Đào, ngày 10 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi số phường Bích Đào năm 2022

 


Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của  UBND thành phố Ninh Bình về Chuyển đổi số cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Ninh Bình năm 2022. UBND phường Bích Đào xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện cụ thể sau:

 I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số ở phường để thúc đẩy, đột phá hoàn thành chuyển đổi số ở thành phố, góp phần hoàn thành đồng bộ các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch 27/KH-TU của thành ủy Ninh Bình và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố trên cả 3 trụ cột là Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và gắn với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

- Thực hiện chuyển đổi số để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với Chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, thiết bị phụ trợ cần thiết tối thiểu và đảm bảo cấu hình, tốc độ để ứng dụng, hoạt động trong công việc.

- 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng thường xuyên Chứng thư số chuyên dùng của Ban yếu Chính phủ Tài khoản hộp thư điện tử công vụ của Tỉnh.

- 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa quy trình nội bộ; được xây dựng, cập nhật, cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Bộ phận một cửa.

- 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp nộp trực tiếp được tiếp nhận, xử tại quầy của Bộ phận Một cửa phường.

- 100% hồ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ thông tin; số hóa/ký số đầy đủ thành phần hồ sơ, bản kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử phường.

- 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính/ thủ tục hành chính liên thông được luân chuyển đúng quy trình điện tử đã được cấu hình trên hệ thống Một cửa điện tử của phường liên thông với thành phố.

- Tỷ lệ hồ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến đạt ít nhất 25%.

- 100% bản kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại phường được số hóa theo lộ trình của Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh.

- 100% văn bản đến được xử lý đúng quy trình trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; 100% văn bản đi được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định và xử lý, luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ văn bản mật theo quy định).

- 100% biểu mẫu, chế độ báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (trừ các báo cáo thuộc phạm vi bí mật của nhà nước).

- Có ít nhất 40% hồ sơ công việc được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Có ít nhất 01 kênh tương tác, giao tiếp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

* Phát triển kinh tế số

- 30% các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số Vpostcode.

- Có ít nhất 10% người dân có tài khoản thanh toán điện tử; 30% người dân được tuyên truyền, tiếp cận với các dịch vụ của chính quyền số, đô thị thông minh.

* Phát triển hội số

- 100% các trường trên địa bàn từ cấp tiểu học trở lên triển khai các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, dạy và học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

- Có ít nhất 30% người dân trên địa bàn được tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ vấn, chăm sóc sức khoẻ từ xa trong cộng đồng.

* Đảm bảo an toàn thông tin mạng

- 100% máy tính được cài đặt, sử dụng phần mềm bản quyền diệt virus để đảm bảo an toàn thông tin mạng; có thiết bị đảm bảo an toàn thông tin bảo vệ hệ thống mạng LAN.

- 100% các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh tại phường được đấu nối, duy trì sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng.

* Công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền

- 100% cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng số cơ bản; sử dụng thành thạo các nền tảng số, hệ thống thông tin, phần mềm đang ứng dụng do cấp trên triệu tập.

- Ít nhất 60% người dân trên địa bàn phường được thông tin, tuyên truyền, nắm bắt được về chuyển đổi số; hưởng ứng, đồng thuận với các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Tập trung tuyên truyền, quán triệt các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh về phát triển ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh, thành phố về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên Đài Truyền thanh phường, trên Trang Thông tin điện tử phường để phổ biến, hướng dẫn để người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn thông tin đến mọi người dân. Tiếp tục duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo chỉ đạo của thành phố.

2. Xây dựng Chính quyền số

a) Xây dựng hạ tầng số

- Phối hợp với các đơn vị viễn thông thiết lập hạ tầng viễn thông và mạng internet (trạm BTS, các tuyến truyền dẫn băng rộng) đảm bảo phủ sóng thông tin di động 3G, 4G internet băng rộng trên địa bàn phường.

- Phối hợp với các đơn vị bưu chính, viễn thông thiết lập các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông nhằm phục vụ nhu cầu kết nối thông tin liên lạc, vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Triển khai tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin khảo sát, đánh giá năng lực hiện trạng để thực hiện việc nâng cấp, bổ sung thiết bị (switch, router, firewall…), tối ưu hóa, cấu hình mạng nội bộ của các đơn vị đảm bảo phục vụ cho triển khai các nền tảng, ứng dụng CNTT của UBND phường các đơn vị trực thuộc gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng toàn bộ thiết bị CNTT, máy tính để tiến hành nâng cấp, bổ sung đảm bảo cấu hình, năng lực của thiết bị phục vụ triển khai các ứng dụng cho cán bộ, công chức tại UBND phường.

b) Triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng Chính quyền số

- Sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp trong quản lý, điều hành công việc: 100% cán bộ thực hiện đúng quy trình gửi, nhận, xử lý văn bản đi, đến trên hệ thống đảm bảo 100% các văn bản được xử lý trên hệ thống; 100% văn bản đi được thực hiện ký số đầy đủ, lãnh đạo UBND phường thực hiện ký số trong quá trình phát hành và tiếp nhận văn bản trên hệ thống.

- Sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử tỉnh: Thực hiện việc rà soát, cập nhật, cấu hình quy trình điện tử giải quyết của tất cả các thủ tục hành chính phường trên hệ thống theo đúng quy trình nội bộ đã được phê duyệt; triển khai thực hiện đảm bảo 100% các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả đúng quy trình điện tử đã được cấu hình trên hệ thống đúng các quy định hiện hành.

- Sử dụng hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh: Thực hiện việc rà soát, cập nhật danh mục tài khoản người dùng của cán bộ, công chức; đảm bảo 100% các các chế độ báo cáo được thực hiện thông qua hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và được thực hiện ký số.

- Sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh: Thực hiện việc rà soát, cập nhật danh mục tài khoản người dùng đảm bảo 100% các bộ, công chức của phường được cấp phát tài khoản thư điện tử công vụ của tỉnh để sử dụng trong giải quyết công việc hàng ngày.

- Thực hiện soát toàn bộ các chức danh, vị trí công tác, cán bộ, công chức tại các đơn vị để cấp mới, cấp bổ sung chữ số chuyên dùng của Ban cơ yếu Chính phủ, đảm bảo đầy đủ chữ ký số của tổ chức, cá nhân phục vụ việc ký số hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng.

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin nâng cấp Trang Thông tin điện tử (website) đáp ứng các yêu cầu quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của quan nhà nước. Đảm bảo cung cấp thông tin về các hoạt động của Đảng, Chính quyền, các đoàn thể và quảng bá về hình ảnh, các nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Thường xuyên cập nhật thông tin và các sự kiện trên trang thông tin điện tử hoặc các tin, bài, tìm các phương án làm phong phú các tin bài để người dùng thường xuyên truy cập, theo dõi.

- Triển khai giám sát, điều hành thông minh (COC): Thực hiện tạo lập, thu thập dữ liệu, số liệu các ngành, các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội quan trọng phục vụ công tác điều hành; tích hợp số liệu báo cáo của các hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp, hệ thống Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử tỉnh tích hợp về COC của xã, phường để tổng hợp, phân tích phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, ra quyết định, ban hành kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - hội của xã. Thực hiện đồng bộ kết nối dữ liệu về Trung tâm IOC của thành phố, tỉnh.

- Đầu tư, xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống Camera phục vụ giám sát an ninh, trật tự kết hợp giao thông tại các điểm trọng yếu, điểm đen giao thông; tích hợp về phòng điều hành, giám sát của Công an phường.

- Triển khai đầy đủ các các phần mềm quản lý khác: Phần mềm quản lý tài sản, phần mềm tài chính - kế toán, phần mềm quản lý CBCC, thẻ cán bộ công chức điện tử …

3. Phát triển kinh tế số

a) Phát triển thương mại điện tử

- Rà soát danh mục sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của phường tiến hành xây dựng thương hiệu, triển khai dịch vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, làm các thủ tục pháp lý khác theo quy định đưa sản phẩm lên các Sàn thương mại điện tử (Voso, Postmart, Facebook, …); nghiên cứu giải pháp kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn trong ngoài nước để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bán sản phẩm.

- Nghiên cứu các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp đặc thù của địa phương để quảng bá, tiếp thị và bán hàng.

- Hướng dẫn người dân tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền rộng rãi, khuyến khích người dân tham gia vào các chương trình triển khai Thương mại điện tử tại địa phương. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử an toàn, tin cậy cho các giao dịch thương mại điện tử.

b) Triển khai thanh toán điện tử

- Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn thành phố, triển khai thanh toán điện tử, bao gồm: thanh toán bằng thẻ, thanh toán qua cổng thanh toán, thanh toán bằng ví điện tử và thanh toán bằng thiết bị điện thoại thông minh cho người dân trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức cho người dân nhằm thúc đẩy các dịch vụ thanh toán điện tử, sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.

c) Xây dựng địa chỉ trên nền tảng bản đồ số Vpostcode: Triển khai số hóa địa chỉ nhà dân, các cơ quan, đơn vị hình thành cơ sở dữ liệu về bản đồ số của phường phục vụ phát triển thương mại điện tử, chuyển phát bưu chính và logictics khi có chỉ đạo của thành phố.

4. Phát triển hội số

a) Giao tiếp với người dân

- Thiết lập kênh giao tiếp giữa phường và người dân: Đa dạng hóa các kênh thông tin giao tiếp giữa lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn, tăng cường sử dụng các kênh thông tin truyền thống như văn bản, đài truyền thanh; tiến hành xây dựng hệ thống giao tiếp thông qua hệ thống tin nhắn SMS, mạng xã hội Zalo, chatbot, Trang Thông tin điện tử, ứng dụng Công dân số để người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, hoạt động của chính quyền, giúp tăng cường sự tin tưởng, gần gũi hơn giữa chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

- Triển khai ứng dụng phản ánh hiện trường để các tổ chức, cá nhân gửi phản ánh các vấn đề bất cập trong cuộc sống, thông qua đó hỗ trợ công tác xử lý hiệu quả từ các cơ quan chức năng, hướng đến cải thiện môi trường sống, làm việc cho người dân thông qua ứng dụng.

- Thiết lập kênh giao tiếp chính thức trên các mạng xã hội của Việt Nam (Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,…) để tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân trong phường giao tiếp, tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

b) Giáo dục thông minh

- Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục cấp trường trực tuyến: phục vụ hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục các trường.

- Phần mềm tuyển sinh đầu cấp: Cung cấp công cụ phục vụ cho công tác tuyển sinh vào đầu các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) thực hiện trực tuyến, đồng bộ trên mạng Internet. Hệ thống hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tra cứu thông tin tuyển sinh; hỗ trợ nhà trường xử lý tuyển sinh cho nhà trường; hỗ trợ công tác báo cáo, điều hành chỉ đạo cho các cấp và các trường thuộc quản lý trên địa bàn.

- Triển khai các ứng dụng: Sổ liên lạc điện tử, tin nhắn SMS, trang thông tin điện tử… Phần mềm học tập online: VNPT E-Learning, Viettelstud.

c) Y tế thông minh

- Triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa trong cộng đồng; triển khai ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa cho người dân trên địa bàn phường thông qua ứng dụng người dân được đội ngũ y, bác sỹ tư vấn về sức khỏe, chẩn đoán bệnh trực tuyến qua hệ thống.

- Song song, triển khai ứng dụng tiến hành tạo lập nhóm trên mạng xã hội để người dân được tư vấn về sức khỏe theo hình thức đặt câu hỏi và được bác sỹ trả lời trên nhóm.

- Triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn theo quy định tại Quyết định số 3523/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế.

d) Quảng thương hiệu địa phương

- Phối hợp Thiết lập các kênh quảng bá về mô hình xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số (trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của thành phố, trang thông tin điện tử phường, trên các mạng xã hội).

- Thông qua hoạt động của các tổ chức Hội, đoàn thể tại địa phương.

5. Đảm bảo an toàn thông tin mạng

- Triển khai các giải pháp, phần mềm phòng chống mã độc cho toàn bộ máy tính của các cán bộ, công chức của phường; bổ sung thiết bị đảm bảo an toàn thông tin tại mạng nội bộ (LAN).

- Duy trì triển khai đường Truyền số liệu chuyên dùng, đấu nối sử dụng cho toàn bộ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, các ứng dụng để đảm bảo an toàn thông tin, toàn vẹn dữ liệu trong quá trình hoạt động ứng dụng, chỉ đạo điều hành của phường.

6. Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền

- Cán bộ, công chức phường tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để nâng cao trình độ CNTT; kiến thức an toàn thông tin; kỹ năng sử dụng công nghệ số; sử dụng các phần mềm, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, phần mềm nội bộ của phường; sử dụng chữ ký số và quy trình gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; thiết lập, cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (dịch vụ công) trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh; nghiệp vụ quản trị, biên tập Trang thông tin điện tử nội bộ của phường.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân: Tổ chức tập huấn tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về công tác Chuyển đổi số, sử dụng các dịch vụ công, các dịch vụ tiện ích trong Chuyển đổi số để người dân nắm bắt, đồng thuận và triển khai thực tế vào đời sống.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 được bố trí trong ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa xã hội (VHTT)

- Tham mưu cho UBND ban hành các văn bản chỉ đạo về ứng dụng và phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số, các giải pháp về đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

- Thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; chịu trách nhiệm duy trì ổn định hoạt động của Trang Thông tin điện tử phường đảm bảo an toàn, hiệu quả, thông suốt.

- Phối hợp với Công chức Văn phòng HĐND – UBND, cán bộ, công chức có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước, khai thác, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của phường.

2. Văn phòng HĐND-UBND phường

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.

- Chủ trì khai thác, ứng dụng, xây dựng các cơ sở dữ liệu chung phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường. Triển khai và ứng dụng các phần mềm nhằm cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Tham mưu, đề xuất việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị tại Bộ phận một cửa, phối hợp triển khai hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, hòm thư công vụ…

- Lập danh sách cán bộ, công chức tham gia các lớp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT, xây dựng quy định về thi đua khen thưởng: Đưa kết quả triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính.

3. Công chức Tài chính: Tham mưu bố trí nguồn kinh phí cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn phường. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Công an phường: Phối hợp với công chức văn hóa thông tin trong việc triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định. Tăng cường thực hiện ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số trong các hoạt động của công an phường.

5. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên mục đích ý nghĩa Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh, thành phố về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp và cung cấp các thông tin về cấu trúc mạng máy tính đơn vị đang sử dụng, thường xuyên cập nhật tin bài của đơn vị lên Trang Thông tin điện tử phường.

Trên đây là nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022. UBND phường yêu cầu các ngành, đoàn thể, đơn vị, cán bộ, công chức phường nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo UBND phường để kịp thời chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- Phòng VHTT thành phố;

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- MTTQ, các ngành, đoàn thể, đơn vị;

- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Đinh Văn Điền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục:

DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

TẠI PHƯỜNG BÍCH ĐÀO NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       /3/2022 của UBND phường Bích Đào)

Stt

Nội dung nhiệm vụ

Cá nhân, đơn vị chủ trì thực hiện

Cá nhân, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Lãnh đạo phụ trách

I.

Công tác chỉ đạo điều hành

1.

Thành lập BCĐ chuyển đổi số, Tổ công tác giúp việc, Ban hành Quy chế hoạt động

Đ/c Châu

Các ngành, đoàn thể

Trước ngày 10/3/2022

Đ/c Điền

2.

Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số

Đ/c Châu

Các ngành, đoàn thể

Trước ngày 10/3/2022

Đ/c Điền

3.

Đưa nội dung chuyển đổi số vào các cuộc họp, hội nghị của Đảng, Chính quyền, các ngành, đoàn thể từ phường xuống phố

Trưởng các ngành, đoàn thể từ phường xuống phố

Các ngành, đoàn thể

Thường xuyên

Đ/c Dũng

4.

Ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số

Đ/c Châu

Đ/c Vân VP

Thường xuyên

Đ/c Dũng

5.

Đánh giá chất lượng, xét đề nghị khen thưởng; xét đề nghị kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong công tác chuyển đổi số

Đ/c Vân VP

Đ/c Châu

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Đ/c Điền

II.

 Xây dựng Chính quyền số

1.

 Xây dựng hạ tầng số

1.1.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông lắp đặt mạng lưới truyền dẫn; hạ tầng bưu chính chuyển phát phục vụ chuyển đổi số

Đ/c Châu

 

Đ/c Vân VP

Đ/c Điệp TC

Hoàn thành trong quý II/2022

Đ/c Dũng

1.2.

Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) của phường; thiết lập các thiết bị giám sát và bảo vệ an toàn, an ninh cho hệ thống mạng

Đ/c Châu

Đ/c Vân VP

Đ/c Điệp TC

Hoàn thành trong tháng 4/2022

Đ/c Dũng

1.3.

Nâng cấp, bổ sung thiết bị công nghệ thông tin, máy tính, máy in, máy scan …

Đ/c Vân VP

Đ/c Điệp TC

Hoàn thành trong tháng 4/2022

Đ/c Điền

2.

 Triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng Chính quyền số

2.1.

Rà  soát,  đề  nghị  cấp  mới,  thay  đổi  thông  tin người dùng chữ ký số chuyên dùng cho tổ chức, cán bộ, công chức tại phường

Đ/c Châu

Đ/c Vân VP

Hoàn thành trong tháng 3/2022

Đ/c Dũng

2.2.

Rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa quy trình nội bộ với quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên hệ thống Một cửa điện tử của phường

Đ/c Vân VP

Cán bộ tiếp nhận Một cửa

Hoàn thành trong tháng 3/2022 và duy trì thường xuyên

Đ/c Điền

2.3.

Rà soát, bố trí cán bộ tiếp nhận 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, tổ chức tại Bộ phận Một cửa của phường

Đ/c Vân VP

Cán bộ tiếp nhận Một cửa

Hoàn thành trong tháng 3/2022 và duy trì thường xuyên

Đ/c Điền

2.4.

Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin; số hóa/ký số thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 100% hồ sơ của người dân, doanh nghiệp, tổ chức nộp trực tuyến và trực tiếp trên hệ thống Một cửa điện tử của phường

Đ/c Vân VP

Cán bộ tiếp nhận Một cửa

Hoàn thành trong tháng 3/2022 và duy trì thường xuyên

Đ/c Điền

2.5.

Thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính/ thủ tục hành chính liên thông đúng quy trình điện tử đã cấu hình; thực hiện lưu trữ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính điện tử đúng quy định trên hệ thống Một cửa điện tử của  phường

Đ/c Vân VP

Cán bộ tiếp nhận Một cửa

Hoàn thành trong tháng 3/2022 và duy trì thường xuyên

Đ/c Điền

2.6.

Thực hiện rà soát, kiểm đếm, phân loại và số hóa bản  kết  quả  giải  quyết  thủ  tục  hành  chính  còn hiệu lực đang được lưu trữ tại phường

Đ/c Vân VP

CC chuyên môn theo lĩnh vực phụ trách

Theo kế hoạch 132/KH-UBND TP

Đ/c Dũng

2.7.

Rà soát đề nghị cung cấp đảm bảo 100% cán bộ, công chức có tài khoản để tham gia, sử dụng các hệ thống: Quản lý văn bản và Điều hành; Thư điện tử công vụ; hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh tại  phường

Đ/c Châu

Đ/c Vân VP

Hoàn thành trong tháng 3/2022 và duy trì thường xuyên

Đ/c Dũng

2.8.

Thực hiện tiếp nhận, xử lý văn bản đến; lưu trữ hồ  sơ  văn  bản  điện  tử  đúng  quy  trình  trên  hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh tại phường

Đ/c Vân VP

Cán bộ tiếp nhận Một cửa

 Hoàn thành trước ngày 30/4/2022 và duy trì thường xuyên

Đ/c Dũng

2.9.

Thực hiện đúng quy trình soạn thảo, ký số, phát hành, lưu trữ đối với 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh tại phường

Cán bộ, công chức phường

Cán bộ tiếp nhận Một cửa

 Hoàn thành trước ngày 30/4/2022 và duy trì thường xuyên

Đ/c Dũng

2.10.

100% thực hiện Chữ ký số trong giải quyết TTHC

Cán bộ, công chức liên quan

Cán bộ tiếp nhận Một cửa

Duy trì thường xuyên

Đ/c Dũng

2.11.

Yêu cầu (bắt buộc) 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh để  trao  đổi  thông  tin,  gửi  nhận  hồ  sơ,  tài  liệu trong giải quyết công vụ, công việc

100% cán bộ, công chức phường

 

Hoàn thành trước ngày 30/4/2022 và duy trì thường xuyên

Đ/c Dũng

2.12.

Thực hiện đầy đủ 100% biểu mẫu, chế độ báo cáo trên hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh

Đ/c Vân VP

Cán bộ, công chức liên quan

Hoàn thành trước ngày 30/4/2022 và duy trì thường xuyên

Đ/c Dũng

2.13.

Xây  dựng/nâng  cấp  trang  thông  tin  điện  tử (website) đảm bảo theo quy định tại Nghị định  số  43/2011/NĐ-CP  ngày  13/6/2011  của Chính phủ

Đ/c Châu

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử

Hoàn thành trong tháng 6/2022

Đ/c Dũng

2.14.

Triển khai xây dựng/nâng cấp hệ thống Camera giám sát an ninh, kết hợp an toàn giao thông tích hợp về Trung tâm giám sát điều hành thông minh (COC) của Công an phường

Đ/c Khánh trưởng CA phường

Các TDP và các đơn vị có liên quan

Hoàn thành trong tháng 7/2022

Đ/c Điền

III.

Phát triển kinh tế số

1.

 Phát triển thương mại điện tử

 

Hướng dẫn người dân, hộ sản xuất tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội

Đ/c Châu

Các ngành, đoàn thể liên quan, BBT trang TTĐT

Hoàn thành trong tháng 7/2022

Đ/c Dũng

2.

Triển khai thanh toán điện tử

 

 

 

 

2.1.

Triển khai thanh toán không tiền mặt tại bộ phận Một cửa phục vụ việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính

 

Bộ phận một cửa

 

Đ/c Điệp TC

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.

Đ/c Dũng

2.2.

Triển khai Biên lai điện tử trong giải quyết TTHC

 

Bộ phận một cửa

 

Đ/c Điệp TC

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

Đ/c Dũng

IV.

Phát triển xã hội số

1.

Giao tiếp với người dân

1.1.

Thiết lập kênh giao tiếp giữa chính quyền xã với người dân và kênh tuyên truyền của phường trên các trang mạng xã hội (tin nhắn SMS, zalo, lotus,..)

Khối Dân vận

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

Đ/c Dũng

1.2.

Tuyên  truyền,  vận  động  nhân  dân  cài  đặt  và hướng  dẫn  sử  dụng  app  Công  dân  số,  cài  đặt Vpostcode, PostID

Đ/c Châu

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

Đ/c Dũng

2.

Triển khai các giải pháp Giáo dục thông minh

2.1.

Triển  khai  dịch  vụ  kiểm định  chất  lượng  Giáo dục trực tuyến

BGH các trường

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

Đ/c Dũng

2.2.

Triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp

 

BGH các trường

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trong tháng 11/2022

Đ/c Dũng

2.3.

Hệ thống dạy, học và thi trực tuyến

 

BGH các trường

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023

Đ/c Dũng

2.4.

Triển khai phê duyệt giáo án, bài giảng trên môi trường điện tử (áp dụng ký số)

BGH các trường

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023

Đ/c Dũng

2.5.

Ứng dụng trên thiết bị di động cho giáo viên, hỗ trợ công tác quản lý, dạy và học

BGH các trường

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023

Đ/c Dũng

2.6.

Ứng dụng trên thiết bị di động cho phụ  huynh, học sinh

BGH các trường

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023

Đ/c Dũng

2.7.

Ứng dụng chữ ký số trong ký hồ sơ giáo dục

BGH các trường

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023

Đ/c Dũng

3.

Triển khai dịch vụ lĩnh vực Y tế

3.1.

Triển khai dịch vụ khám chữa bệnh từ xa trong cộng đồng; nhóm facebook phường hỏi bác sỹ trả lời

Đ/c Thủy Trưởng trạm y tế

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023

Đ/c Dũng

3.2.

Nghiên  cứu  triển  khai  dịch  vụ  Telehealth  tại Trạm y tế phường

Đ/c Thủy Trưởng trạm y tế

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023

Đ/c Dũng

3.3.

Đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Đ/c Thủy Trưởng trạm y tế

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023

Đ/c Dũng

V.

Đảm bảo an toàn thông tin mạng

1.

Triển khai các giải pháp, phần mềm phòng chống mã  độc  cho  toàn  bộ  máy  tính  của  các  cán  bộ, công chức của phường; bổ sung thiết bị đảm bảo an toàn thông tin tại mạng nội bộ (LAN) của phường.

Đ/c Châu

Đ/c Điệp

Hoàn thành trong tháng 5/2022

Đ/c Dũng

2.

Duy trì triển khai đường Truyền số liệu chuyên dùng, đấu nối sử dụng cho toàn bộ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, các ứng dụng của phường để đảm bảo an toàn thông tin, toàn vẹn dữ liệu trong quá trình hoạt động ứng dụng, chỉ đạo điều hành.

Đ/c Châu

Đ/c Vân VP

Thường xuyên

Đ/c Dũng

VI

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền

1.

Tham gia các lớp/hội nghị tập huấn để nâng cao trình độ CNTT; kiến thức an toàn thông tin; kỹ năng sử dụng công nghệ số

Đ/c Vân VP

100% cán bộ, công chức phường

Thường xuyên

Đ/c Dũng

2.

Tham gia tập huấn sử dụng các phần mềm, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, phần mềm nội bộ của phường; hướng dẫn sử dụng chữ ký số và quy trình gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; hướng dẫn thiết lập, cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (dịch vụ công) trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh

Đ/c Vân VP

100% cán bộ, công chức phường

Thường xuyên

Đ/c Dũng

3.

Tham gia tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản trị, biên tập Trang thông tin điện tử  nội bộ của phường

Đ/c Châu

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử

Thường xuyên

Đ/c Dũng

4.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về công     tác chuyển đổi số, sử dụng các  dịch  vụ công,  các  dịch  vụ  tiện  ích  trong chuyển đổi số để người dân nắm bắt, đồng thuận và triển khai thực tế vào đời sống

Đ/c Châu

Các ngành, đoàn thể có liên quan

Thường xuyên

Đ/c Dũng

 

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737079

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 16

Hôm qua: 24