Thứ sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Đông Sơn, phường Bích Đào

Thứ tư, 22/06/2022 Đã xem: 228

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 


Số: 59/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Bích Đào, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng

Phố Đông Sơn, phường Bích Đào

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Văn bản số 793/BTTTT-THH ngày 05/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương;

Căn cứ Văn bản số 685/BTTTT-THH ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Văn bản số 1338/UBND-VHTT ngày 19 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Ninh Bình về việc triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng;

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND và Công chức Văn hóa xã hội (VHTT) phường Bích Đào.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng phố Đông Sơn, phường Bích Đào gồm các thành phần sau:

1. Tổ trưởng: Đồng chí Bí thư Chi bộ phố.

2. Tổ phó: Đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố.

3. Các ủy viên:

- Đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận phố.

- Đồng chí Bí thư chi đoàn Thanh niên phố.

- Đồng chí Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ phố.

- Đồng chí Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh phố.

- Đồng chí Chi hội trưởng chi hội Nông dân phố (nếu có).

Điều 2. Chế độ làm việc và nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng

1. Chế độ làm việc

a) Tổ công nghệ số cộng đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng điều hành toàn diện các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; xây dựng kế hoạch, phân công thời gian và nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ viên; chịu trách nhiệm trước UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phân công.

b) Các Tổ viên Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn, hướng dẫn, trang bị các phương tiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao; được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

a) Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến các hộ gia đình, người dân trong khu dân cư.

b) Hướng dẫn người dân tạo địa chỉ số/điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số (như ứng dụng Góp ý; ứng dụng cổng dịch vụ công; ứng dụng khai báo y tế điện tử;…).

c) Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch (Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19, Ứng dụng Telehealth/TeleCare,…).

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND phường Bích Đào, UBND thành phố Ninh Bình và các ngành chuyên môn có thẩm quyền cấp trên; thường xuyên đánh giá kết quả triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ về UBND phường, Tổ công tác, Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường.

e) Tham mưu, giúp UBND phường tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư (Đề án số 06), định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia thành phố Ninh Bình giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030 tại khu dân cư.

f) Tổ công nghệ số cộng đồng cập nhật và gửi báo cáo định kỳ, thường xuyên qua mạng, sử dụng các nền tảng số Việt Nam (ví dụ qua nhóm Zalo, Mocha, Gapo hoặc các nền tảng số Việt Nam phổ biến khác) kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai việc sử dụng nền tảng số, công nghệ số để lãnh đạo UBND phường nắm bắt, chỉ đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng HĐND-UBND phường, Công chức Văn hóa xã hội (VHTT) phường Bích Đào và các ông, bà có thành phần tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng VHTT thành phố;

- TT Đảng ủy; TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường ;

- Như điều 4;

- Lưu: VT, VHTT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Đinh Văn Điền

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736990

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 23

Hôm qua: 17