Thứ sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

KẾ HOẠCH Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn phường Bích Đào năm 2022

Thứ tư, 31/08/2022 Đã xem: 232

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 


Số: 32/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

 Bích Đào, ngày 17 tháng 8 năm 2022     

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia

gắn với bản đồ số trên địa bàn phường Bích Đào năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 7/4/2022 của UBND thành phố về triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Ninh Bình. UBND phường Bích Đào xây dựng kế hoạch triển khai nội dung trên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung Kế hoạch của UBND thành phố về nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố.

- Thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của phường để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã  hội.

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ kế hoạch này cùng kế hoạch chuyển đổi số.

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn các cấp và UBND phường.

- Triển khai kế hoạch với cấu trúc và các trường thông tin đúng theo quy định tại Quyết định 392/QĐ-BTTTT nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền nội dung kế hoạch bằng nhiều hình thức như Trang Thông tin điện tử; mạng xã hội; Đài Truyền thanh, hội nghị, sinh hoạt từ  phường đến tổ dân phố.

3. Đối tượng tham gia kế hoạch

* Đơn vị phối hợp

- Sở Thông tin Truyền thông.

-  Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố và các phòng, ban, đơn vị liên quan.

- Doanh nghiệp tham gia kế hoạch: Bưu điện tỉnh Ninh Bình.

* Các đối tượng ứng dụng, khai thác: Tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng, khai thác Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số.

II. NỘI DUNG

1. Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ số

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh Ninh Bình thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT vào CSDL địa chỉ số của tỉnh.

- Mỗi địa chỉ số khi thu thập, cập nhật dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu đủ các trường thông tin bản.

- Khuyến khích thu thập, cập nhật các trường thông tin nâng cao để phục vụ công tác thông báo địa chỉ số và phát triển nền tảng, CSDL địa chỉ số đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội.

2. Phối hợp triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số về

- Địa chỉ số như: tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ và các dịch vụ địa chỉ số khác.

- Các dịch vụ chia sẻ dữ liệu địa chỉ số phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Phối hợp chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng bản đồ số phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ cột nước cứu hỏa…

- Phối hợp triển khai các dịch vụ ứng dụng nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số khác.

3. Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số

3.1. Đối tượng thông báo

- Chủ sở hữu đối tượng/công trình được gắn địa chỉ số (đối với địa chỉ nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình của cá nhân, hộ gia đình).

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức sở hữu đối tượng/công trình được gắn địa chỉ số (đối với địa chỉ trụ sở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc công trình thuộc sở hữu tập thể).

- Người đang sử dụng/quản lý đối tượng/công trình được gắn địa chỉ số.

3.2. Hình thức thông báo

- Thông qua Tổ trưởng tổ dân phố, gặp trực tiếp hoặc gửi qua tin nhắn SMS, email, đường thư.

3.3. Gắn biển địa chỉ số

- Biển địa chỉ số được gắn vào đối tượng/công trình có địa chỉ cụ thể.

- Mẫu Biển địa chỉ số được quy định thống nhất theo hướng dẫn

4. Công tác thông tin, tuyên truyền và tham gia tập huấn.

- Nhận và chuyển đầy đủ tài liệu, ấn phẩm truyền thông (nếu có).

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về nền tảng địa chỉ số quốc gia.

- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa và Thông tin

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh và cán bộ, công chức có liên quan để thu thập, cập nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành khi phát sinh nhu cầu quản lý, khai thác.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Phụ lục Kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường.

2. Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Viết bài, đưa tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động liên quan đến nội dung kế hoạch.

3. Công chức Địa chính Tài nguyên Môi trường

- Cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến bản đồ số, địa chỉ số.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Phụ lục Kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường.

4. Công chức Địa chính Xây dựng TTĐT

- Phối hợp thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Phụ lục Kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường.

5. Công chức Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí từ Dự toán được phê duyệt.

6. Cán bộ, công chức khác

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách, chủ động phối hợp thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp triển khai đưa ứng dụng bản đồ số vào sử dụng khi ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

7. Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường nhằm tạo sự đồng thuận thực hiện nội dung kế hoạch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí triển khai, thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn phường Bích Đào. UBND phường yêu cầu cán bộ, công chức, tập thể, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND phường để kịp thời chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng VHTT thành phố;

  • -- TT Đảng ủy – TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- BCĐ chuyển đổi số;

- Trưởng các ngành, đoàn thể;

- Các tổ dân phố;

- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

    PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

     Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736990

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 23

Hôm qua: 17